Ξένες γλώσσες

flanguagefrequencies.

Πληροφορίες σχετικά με την εκμάθηση ξένης γλώσσας

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, το παιδί πρέπει να μαθαίνει να επιλέγει τα ηχητικά στοιχεία, τα οποία είναι συμβατά με το γλωσσικό του περιβάλλον, και ταυτόχρονα να αγνοεί αυτά τα στοιχεία τα οποία απουσιάζουν από τις φωνητικές δομές, που αντιλαμβάνεται συνήθως στο περιβάλλον του.

Το παιδί θα αποκτήσει μια γλωσσική κωδικοποίηση μέσω της προσαρμογής του στις ηχητικές δομές της δικής του γλώσσας.  Αλλά επειδή αυτή η κωδικοποίηση είναι ορισμένη για κάθε γλώσσα, αυτή γρήγορα θα γίνει εμπόδιο στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, στο βαθμό που οι ήχοι της ξένης γλώσσας δεν ταιριάζουν με τα ηχητικά πρότυπα της μητρικής του γλώσσας, τα οποία του έχουν γίνει κτήμα κατά τη διάρκεια της νηπιακής του ηλικίας.

Συνεπώς η γλώσσα είναι πρωταρχικά ένα είδος μουσικής, δηλαδή ένα σύνολο συγκεκριμένων ρυθμών και ήχων.  Αυτοί οι ρυθμοί και ήχοι συγκροτούν το βασικό ηχητικό υπόστρωμα, επάνω στο οποίο θα βασιστούν όλες οι άλλες γνώσεις (για παράδειγμα, λεξιλογικές, συντακτικές και σημασιολογικές).

Ο σκοπός της μεθόδου TOMATIS είναι να δώσει, σε όποιον επιθυμεί την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, τη δυνατότητα να οικειοποιηθεί αυτούς τους ρυθμούς και ήχους, επιτρέποντας στο αυτί να προσαρμοσθεί αποτελεσματικά στην ξένη γλώσσα, ώστε να μπορεί να την αναλύσει και να την αναπαραγάγει.

Αυτό απαιτεί από τους σπουδαστές να απελευθερωθούν από τις συνήθεις ρυθμικές και ηχητικές συνήθειες της μητρικής τους γλώσσας, συνήθειες που συχνά έχουν αρνητική επίδραση στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.